Các công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu

[1] Optimization design of reinforced S-shape frame structure under axial dynamic loading. IJC-International Journal of Crashworthiness. 2014, Vol 19. Issue 14. (SCI)

[2] Study on Bus Rollover Crashworthiness Based on Tube Filling Method. China Mechanical Engineering, 2012, 23(11):1375-1380. (EI Index)

[3] Lightweight Design of Bus Body to Satisfy Rollover Safety. China Mechanical Engineering, 2013, 24(07): 975-979. (EI Index)

[4] Study on Occupant Injury in Bus Rollover Crashes. Automotive Engineering, 2014, 36(6): 683-688 (EI Index)

[5] Thiết kế tối ưu hóa kết cấu khung xương sát – xi ô khách. Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, 31(2015): 29-35.

Blog Attachment

Để lại một bình luận