Chương Trình Đào Tạo Hệ Đại Học Chính Quy 2022

dao tao 1

Đại học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 

1. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tên ngành:                    Công nghệ kỹ thuật ô tô
Tên tiếng Anh:               Automotive Engineering Technology
Mã ngành:                     7510205
Trình độ đào tạo:           Đại học
Hình thức đào tạo:         Chính quy
Đối tượng tuyển sinh:    Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thời gian đào tạo:           4.5 năm
Khối lượng kiến thức tích lũy: 162 tín chỉ
2. MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
2.1. Mục đích đào tạo
Chương trình đào tạo ra những kỹ sư ngành công nghệ kỹ thuật ô tô có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức toàn diện bao gồm: kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành, có kỹ năng nghề nghiệp, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn sản xuất, khả năng làm việc độc lập, khả năng làm việc nhóm, khả năng tư duy sáng tạo, giải quyết được các vần đề chuyên môn thuộc lĩnh vực ô tô, khả năng tự học tập để nâng cao trình độ, thích nghi và đáp ứng được các môi trường làm việc khác nhau trong các tổ chức, công ty, doanh nghiệp liên quan đến ngành ô tô.
2.2. Mục tiêu đào tạo
Sau khi học xong chương trình, người học sẽ có được những kiến thức nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện; có khả năng áp dụng các kiến thức và kỹ năng được đào tạo để giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật ô tô; có khả năng quản lý, lãnh đạo và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực ô tô; có khả năng học tập suốt đời và thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc và tôn trọng sự khác biệt; chấp hành đúng đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước, có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.
2.2.1. Kiến thức
Kiến thức chung
Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng nâng cao trình độ.
Kiến thức chuyên ngành
Có kiến thức nền tảng về Công nghệ Động lực và kiến thức chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô; có kiến thức kiểm định, thử nghiệm và các dịch vụ kỹ thuật ô tô; có kiến thức về tính toán thiết kế ô tô; kiến thức quản lý sản xuất, kinh doanh, sửa chữa ô tô và các loại thiết bị động lực.
2.2.2. Kỹ năng
Sau khi học xong chương trình, người học sẽ có khả năng tính toán thiết kế, lắp ráp trạm bảo hành và sửa chữa ô tô; vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng ô tô và các thiết bị động lực; có kỹ năng xây dựng kế hoạch, lập dự án phát triển sản xuất; tổ chức, điều hành và tham gia sản xuất các trang thiết bị công nghệ động lực cũng như các hoạt động kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực đào tạo.
2.2.3. Thái độ
Có phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân; Chấp hành đúng pháp luật Nhà nước. Cầu thị, nghiêm túc và trung thực trong học tập, nghiên cứu và làm việc. Có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc; cập nhật và sử dụng các phương pháp nghiên cứu chuyên môn hiện đại.
2.3. Các mục tiêu khác
Người học cũng sẽ được trang bị các kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; kĩ năng giải quyết vấn đề; kĩ năng hợp tác, làm việc theo nhóm và kĩ năng giao tiếp (bằng ngôn ngữ, trong đó có ngoại ngữ; bằng phương tiện khác).
3.CHUẨN ĐẦU RA
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có các năng lực:
Vận dụng các kiến thức cơ bản về toán học, khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô.
Vận dụng các kiến thức về kinh tế, xã hội, quản lý dịch vụ để giải quyết các vấn đề trong doanh nghiệp ô tô.
a. Vận dụng kiến thức chuyên ngành để lập luận các vấn đề trong lĩnh vực ô tô.
b. Sử dụng thiết bị chuyên dùng và kỹ năng chuyên môn giải quyết các vấn đề ô tô.
c. Thiết kế các hệ thống, cơ cấu trên cơ sở vận dụng kiến thức về các hệ thống trên ô tô.
d. Giao tiếp hiệu quả trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô bằng lời và văn bản, sử dụng các tài liệu kỹ thuật.
e. Duy trì hiệu quả các kỹ năng tự học.
f. Làm việc độc lập, làm việc nhóm.
g. Thể hiện sự cam kết về phẩm chất nghề nghiệp.
h. Đề cao an toàn lao động, tác phong công nghiệp.

Để lại một bình luận