Công ty Thaco Trường Hải Bình Dương tuyển dụng

aaa

Thông tin tuyển dụng và mẫu đơn tuyển dụng của công ty Trường Hải – Bình Dương

https://drive.google.com/file/d/0B0fBSTl87npmbHJBNy1Ickp5aDQ/view?usp=sharing

Mẫu đơn tuyển dụng

https://drive.google.com/file/d/0B0fBSTl87npmZlZFNG9LNlFYRFU/view?usp=sharing

Để lại một bình luận