Giảng viên thuộc Bộ môn Điện ô tô

Giảng viên thuộc Bộ môn Điện ô tô
Starts from:T5, Tháng Sáu 13, 2024
Campus Location

Course Feature
Class Description

 

STT

Họ và tên Học hàm/học vị Chức danh

Ghi chú

1

 Nguyễn Văn Sỹ Tiến sĩ Trưởng bộ môn  

2

Phan Văn Nhựt Thạc sĩ Giảng viên  

3

Đinh Quốc Khánh Thạc sĩ Giảng viên  

4

Nguyễn Doãn Dương Cao học Giảng viên  

5

 Phan Văn Nhựt Thạc sĩ Giảng viên  

6

Nguyễn Ngọc Huyền Trang Thạc sĩ Giảng viên  

7

Bùi Chí Thành Cao học Giảng viên  

8

Đỗ Sĩ Hải Thạc sĩ Giảng viên  

9

Nguyễn Công Thành Thạc sĩ Giảng viên