Giảng viên thuộc Bộ môn Khung gầm

Giảng viên thuộc Bộ môn Khung gầm
Starts from:T5, Tháng Sáu 13, 2024
Campus Location

Course Feature
Class Description

 

STT Họ và tên Học hàm/học vị Chức danh Ghi chú
1 Đặng Tiến Phúc Tiến sĩ Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
2 Nguyễn Xuân Ngọc Thạc sĩ Giảng viên
3 Nguyễn Khôi Nguyên Thạc sĩ Giảng viên
4 Trần Anh Sơn Thạc sĩ Giảng viên
5 Võ Lâm Kim Thanh Thạc sĩ Giảng viên
6 Hồ Anh Cường Thạc sĩ Giảng viên
7 Đỗ Văn Năng Tiến sĩ Giảng viên
8  Hồ Thanh Thơ Tiến sĩ Giảng viên
9 Đinh Công Hướng PGS – Tiến sĩ  Giảng viên