Danh sách cố vấn học tập các lớp năm học 2017 – 2018

wbta_x6_single

Danh sách cố vấn học tập các lớp năm học 2017 – 2018

STT LỚP  Loại hình đào tạo  HỌ VÀ TÊN GiẢNG VIÊN  ĐiỆN THOẠI  EMAIL
 Hệ Đại Học 
1 DHOT13A Chính qui  Nguyễn Doãn Dương  0919048369 nguyendoanduong@iu.edu.vn
2 DHOT13B Chính qui  Ng. Ngọc Huyền Trang  0984179366 nguyenngochuyentrang@iuh.edu.vn
3 DHOT13C Chính qui  Nguyễn Văn Sỹ 0938258697 nguyenvansy@iuh.edu.vn
4 DHOT13D Chính qui  Trần Minh Tiến  0987375486 tranminhtien@iuh.edu.vn
5 DHOT13E Chính qui  Bùi Chí Thành  0909660490 buichithanh@iuh.edu.vn
6 DHOT13F Chính qui  Hà Thanh Liêm 0969386838 hathanhliem@iuh.edu.vn
7 DHOT13AVL CĐ – ĐHVLVH Nguyễn Xuân Ngọc  0908408664 nguyenxuanngoc@iuh.edu.vn
8 DHOT12A Chính qui  Phan Văn Nhựt  0913111949 phanvannhut@iuh.edu.vn
9 DHOT12B Chính qui  Phan Văn Nhựt  0913111949 phanvannhut@iuh.edu.vn
10 DHOT12C Chính qui  Nguyễn Doãn Dương  0919048369 nguyendoanduong@iuh.edu.vn
11 DHOT12D Chính qui  Nguyễn Quốc Sỹ 0989990837 nguyenquocsy78@iuh.edu.vn
12 DHOT12E Chính qui  Lý Văn Trung  0985018603 lyvantrung@iuh.edu.vn
13 DHOT12AVL CĐ – ĐHVLVH Nguyễn Xuân Ngọc  0908408664 nguyenxuanngoc@iuh.edu.vn
14 DHOT11A Chính qui  Trần Anh Sơn  0986675855 trananhson@iuh.edu.vn
15 DHOT11B Chính qui  Đặng Tiến Phúc 0905297192 dangtienphuc@iuh.edu.vn
16 DHOT11C Chính qui  Lê Minh Đảo 0986642528 leminhdao@iuh.edu.vn
17 DHOT11D Chính qui  Nguyễn Quốc Sỹ 0989990837 nguyenquocsy78@iuh.edu.vn
18 DHOT11E Chính qui  Trần Anh Sơn  0986675855 trananhson@iuh.edu.vn
19 DHOT10A Chính qui  Hoàng Ngọc Dương  0948467373 hoangngocduong@iuh.edu.vn
20 DHOT10B Chính qui  Trần Văn Nguyện  0919247266 tranvannguyen@iuh.edu.vn
21 DHOT10C Chính qui  Trần Văn Nguyện  0919247266 tranvannguyen@iuh.edu.vn
22 DHOT10D Chính qui  Hồ Anh Cường  0973415786 hoanhcuong@iuh.edu.vn
23 DHOT10E Chính qui  Hà Thanh Liêm 0969386838 hathanhliem@iuh.edu.vn
 
 Hệ Cao Đẳng
24 CDOT18A Chính qui  Nguyễn Văn Sỹ 0938258697 nguyenvansy@iuh.edu.vn
25 CDOT18B Chính qui  Trần Minh Tiến  0987375486 tranminhtien@iuh.edu.vn
26 CDOT18C Chính qui  Phạm Quang Dư 0902351788 phamquangdu@iuh.edu.vn
27 CDOT18D Chính qui  Phạm Quang Dư 0902351788 phamquangdu@iuh.edu.vn
28 CDOT18E Chính qui  Hồ Anh Cường  0973415786 hoanhcuong@iuh.edu.vn
29 CDOT18F Chính qui  Nguyễn Bảo Lộc  0988432455 nguyenbaoloc@iuh.edu.vn
30 CDOT18G Chính qui  Nguyễn Bảo Lộc  0988432455 nguyenbaoloc@iuh.edu.vn
31 NCOT10A Chính qui  Lý Văn Trung  0985018603 lyvantrung@iuh.edu.vn
32 NCOT10B Chính qui  Ng. Ngọc Huyền Trang  0984179366 nguyenngochuyentrang@iuh.edu.vn
33 NCOT10C Chính qui  Võ Lâm Kim Thanh  0975001247 volamkimthanh@iuh.edu.vn
34 NCOT10D Chính qui  Bùi Chí Thành  0909660490 buichithanh@iuh.edu.vn
35 NCOT9A Chính qui  Hồ Trọng Du 0906473341 hotrongdu@iuh.edu.vn
36 NCOT9B Chính qui  Võ Lâm Kim Thanh  0975001247 volamkimthanh@iuh.edu.vn
37 NCOT9C Chính qui  Nguyễn Bảo Lộc  0988432455 nguyenbaoloc@iuh.edu.vn
38 NCOT9D Chính qui  Hồ Trọng Du 0906473341 hotrongdu@iuh.edu.vn

 

Để lại một bình luận