Danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm nhận điều kiện duy trì ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ

doi ngu GV

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU ĐẢM NHẬN ĐIỀU KIỆN DUY TRÌ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Theo thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO: KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC

STT

Mã NS Họ tên LLKH Ngày sinh Chức danh khoa học, năm phong Trình độ , Quốc gia, năm tốt nghiệp Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp

Ghi chú

1.     Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô
1 01040025 Nguyễn Văn Phụng 05/05/1939 Phó giáo sư, 1991 Tiến sỹ, Cộng hòa Dân Chủ Đức, 1974 Kỹ thuật ô tô-máy kéo
2 0199900145 Đặng Tiến Phúc Link 11/05/1983 Tiến sỹ, Trung Quốc, 2015 Kỹ thuật ô tô
3 01230010 Nguyễn Văn Sỹ Link 14/02/1980 Tiến sỹ, Trung Quốc, 2014 Kỹ thuật cơ khí Nghiên cứu ô tô
4 01040018 Võ Tấn Châu Link 27/05/1987 Tiến sỹ, Thái Lan, 2017 Kỹ thuật cơ khí Nghiên cứu ô tô
5 0199900301 Hồ Thanh Thơ Link 20/07/1980 Tiến sỹ, Đài Loan, 2021 Kỹ thuật ô tô Nghiên cứu ô tô

 

Blog Attachment

Để lại một bình luận