Danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm nhận điều kiện duy trì ngành đào tạo trình độ Đại học

doi ngu GV

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU ĐẢM NHẬN ĐIỀU KIỆN DUY TRÌ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 Theo thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO: KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC

STT Mã NS Họ tên LLKH Ngày sinh Chức danh khoa học, năm phong Trình độ , Quốc gia, năm tốt nghiệp Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp

Ghi chú

1.     Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô
1 0199900145 Đặng Tiến Phúc Link 11/05/1983 Tiến sỹ, Trung Quốc, 2015 Kỹ thuật ô tô
2 01040018 Võ Tấn Châu Link 27/05/1987 Tiến sỹ, Thái Lan, 2017 Kỹ thuật cơ khí Nghiên cứu ô tô
3 01230011 Nguyễn Thành Tâm 15/01/1980 Tiến sỹ, Trung Quốc, 2012 Kỹ thuật ô tô
4 01230010 Nguyễn Văn Sỹ Link 14/02/1980 Tiến sỹ, Trung Quốc, 2014 Kỹ thuật cơ khí Nghiên cứu ô tô
5 0199900301 Hồ Thanh Thơ Link 20/07/1980 Tiến sỹ, Đài Loan, 2021 Kỹ thuật cơ khí Nghiên cứu ô tô
Blog Attachment

Để lại một bình luận