Danh sách giảng viên hỗ trợ công tác thi trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

hoc online 2

Nhằm tạo thuận lợi cho sinh viên khi thi trực tuyến. Khoa Công nghệ Động lực cử các giảng viên sẽ hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thi trực tuyến. Sinh viên trong quá trình thi có vấn đề liên quan đến kỹ thuật thi có thể liên hệ các giảng viên theo danh sách sau:

Blog Attachment

Để lại một bình luận