Đáp án các môn học thi trong học kỳ 1 và 2 năm học 2018_2019

dapanthi

Đáp án các môn học thi trong học kỳ 1 và 2 năm học 2018_2019
1. Nhập môn công nghệ ô tô:  
[29-07-2019_06.09.27]dap_an_cuoi_ki_nhap_mon_cong_nghe_o_to_hk1_2018-2019 
2. Động cơ đốt trong 2: 
[29-07-2019_06.08.36]dap_an_cuoi_ki__dong_co_dot_trong_2_hk1_2018-2019 
3. Nguyên lý động cơ đốt trong:
[29-07-2019_06.09.05]dap_an_cuoi_ki_nguyen_ly_dcdt_hki_2018-2019 
4. Động cơ đốt trong 1:
[29-07-2019_06.08.23]dap_an_cuoi_ki__dong_co_dot_trong_1_hk2_2018-2019 
5. Nhiên liệu và năng lượng mới:
[29-07-2019_06.08.11]dap_an_cuoi_ki__nang_luong_moi_hk2__2018-2019
6. Tính toán kết cấu động cơ đốt trong:
[29-07-2019_06.09.49]dap_an_cuoi_ki_tinh_toan_ket_cau_dcdt_hk2_2018-2019

Blog Attachment

Để lại một bình luận