Đề cương môn học và rubrick đánh giá môn học Thực tập doanh nghiệp 2019

thuc-tap-sinh

Đề cương môn học và rubrick đánh giá môn học Thực tập doanh nghiệp. Sinh viên dựa vào nội dung trong đánh giá rubrick để xây dựng và viết báo cáo thực tập doanh nghiệp.

Nội dung chi tiết:

1. Đề cương chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1fO73XYB1c4s7Uf0i7v7qirojAD3jk8Er/view?usp=sharing

2. Rubrick đánh giá:

https://drive.google.com/file/d/1wPyUjrJjYurJ5aEaKbJ7bN-vv1D9cPrY/view?usp=sharing

3. Phiếu xác nhận hướng dẫn thực tập:

https://docs.google.com/document/d/1Q0igT0zJrPYMRakpPij7-P1MrVb6SpDDldcc2WB4viY/edit?usp=sharing

Để lại một bình luận