Giấy chứng nhận IUH là thành viên của ASEAN UNIVERSITY NETWORK (AUN-QA)

aaa

Giấy chứng nhận Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là thành viên của ASEAN UNIVERSITY NETWORK (AUN-QA):

https://drive.google.com/file/d/0B2Tsu7dFURUJbWR1ZUphYzZDUDA/view?usp=sharing

Blog Attachment

Để lại một bình luận