Kế hoạch thi xếp lớp Toeic đầu năm và danh sách dự thi

images

Thông báo đến các sinh viên khóa mới về việc thi kiểm tra Toeic đầu năm học và danh sách thi.

http://ffl.iuh.edu.vn/ke-hoach-thi-xep-lop-toeic-dau-nam-va-danh-sach-thi-sinh-du-thi

Để lại một bình luận