Lịch báo cáo tốt nghiệp bộ môn điện

Các em sinh viên ĐHOT10 đang làm báo cáo tốt nghiệp thuộc các đề tài của  Bộ môn điện xem thông báo dưới đây (đường link bên dưới) để biết kế hoạch báo cáo

https://drive.google.com/open?id=1RnPOpuT6K-SOigCv2Uftb81bMoCEObGL

Để lại một bình luận