Lịch học trả nợ môn của hệ niên chế Cao đẳng nghề tháng 5 2018

250717_032624tai_xuong_(2)

Khoa Động lực thông báo lịch học trả nợ các môn học của hệ niên chế Cao đẳng nghề tháng 5 2018.

STT Các hệ  Môn học  Thứ Tiết Bắt đầu Kết thúc Phòng Ghi chú
1 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Kết cấu động cơ đốt trong 5 7 – 9 14/05/2018 27/05/2018 T4.03 Thầy Liêm
2 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Nguyên lý động cơ đốt trong 6 7 – 9 14/05/2018 27/05/2018 T4.02 Thầy Liêm
3 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 4 2 – 4 14/05/2018 27/05/2018 T5.01 Thầy Dư
4 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 4 7 – 9 14/05/2018 27/05/2018 T4.02 Thầy Dư
5 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Kiểm định và chẩn đoán kỹ thuật ô tô 3 7 – 9 14/05/2018 27/05/2018 T5.01 Thầy Du
6 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Nhiên liệu và năng lượng mới 3 10 – 12 14/05/2018 27/05/2018 T4.01 Thầy Du
7 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Thực tập động cơ đốt trong 5 2 -6 14/05/2018 27/05/2018 X4.12 Thầy Đảo
8 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Thực tập động cơ đốt trong 5 7-11 14/05/2018 27/05/2018 X4.12 Thầy Đảo
9 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Thực tập động cơ đốt trong 6 2 -6 14/05/2018 27/05/2018 X4.12 Thầy Đảo
10 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Thực tập động cơ đốt trong 6 7-11 14/05/2018 27/05/2018 X4.12 Thầy Đảo
11 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Thực tập dầu 5 7-11 14/05/2018 27/05/2018 X4.16 Thầy Lộc
12 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Thực tập dầu 6 7-11 14/05/2018 27/05/2018 X4.16 Thầy Lộc
13 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Thực tập xe gắn máy 2 2 -6 14/05/2018 27/05/2018 X4.17 Thầy Dư
14 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Thực tập xe gắn máy 2 7-11 14/05/2018 27/05/2018 X4.17 Thầy Dư
15 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Thực tập xe gắn máy 3 2 -6 14/05/2018 27/05/2018 X4.17 Thầy Dư
16 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Thực tập xe gắn máy 3 7-11 14/05/2018 27/05/2018 X4.17 Thầy Dư
17 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Kết cấu khung gầm ô tô 1 3 2 – 4 14/05/2018 27/05/2018 T4.01 Thầy Khôi Nguyên
18 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Kết cấu khung gầm ô tô 1 4 2 – 4 14/05/2018 27/05/2018 T4.01 Thầy Khôi Nguyên
19 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Kết cấu khung gầm ô tô 1 5 2 – 4 14/05/2018 27/05/2018 T4.01 Thầy Khôi Nguyên
20 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Lý thuyết ô tô 3 7 – 9 14/05/2018 27/05/2018 T4.03 Thầy Cường
21 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Lý thuyết ô tô 4 7 – 9 14/05/2018 27/05/2018 T4.01 Thầy Cường
22 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Lý thuyết ô tô 5 7 – 9 14/05/2018 27/05/2018 T4.02 Thầy Cường
23 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Lý thuyết ô tô 6 7 – 9 14/05/2018 27/05/2018 T4.01 Thầy Cường
24 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Thực tập khung gầm 2 7-11 14/05/2018 27/05/2018 X4.08 Thầy Ngọc
25 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Thực tập khung gầm 3 7-11 14/05/2018 27/05/2018 X4.08 Thầy Ngọc
26 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Thực tập khung gầm 4 7-11 14/05/2018 27/05/2018 X4.08 Thầy Ngọc
27 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Thực tập khung gầm 5 7-11 14/05/2018 27/05/2018 X4.08 Thầy Ngọc
28 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Thực tập khung gầm 6 7-11 14/05/2018 27/05/2018 X4.08 Thầy Ngọc
29 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Hệ thống điện thân xe 2 4 – 6 14/05/2018 27/05/2018 T4.02 Thầy Tiến
30 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Hệ thống điện thân xe 3 4 – 6 14/05/2018 27/05/2018 T4.03 Thầy Tiến
31 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Hệ thống điện thân xe 4 4 – 6 14/05/2018 27/05/2018 T4.03 Thầy Tiến
32 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Hệ thống điện động cơ ô tô 2 7 – 9 14/05/2018 27/05/2018 T4.01 Thầy Nhựt
33 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Hệ thống điện động cơ ô tô 3 7 – 9 14/05/2018 27/05/2018 T4.01 Thầy Nhựt
34 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Hệ thống điều hòa không khí 2 3 – 5 14/05/2018 27/05/2018 T4.03 Thầy Thành
35 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Hệ thống điều hòa không khí 3 3 – 5 14/05/2018 27/05/2018 T4.03 Thầy Thành
36 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Hệ thống điều hòa không khí 4 3 – 5 14/05/2018 27/05/2018 T5.02 Thầy Thành
37 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Kỹ thuật điện tử ô tô 2 7 – 9 14/05/2018 20/05/2018 T4.02 Thầy Nguyện
38 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Kỹ thuật điện tử ô tô 5 7 – 9 14/05/2018 20/05/2018 T4.01 Thầy Nguyện
39 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Thực hành kỹ thuật điện tử ô tô 2 7-11 21/05/2018 27/05/2018 T4.02 Thầy Nguyện
40 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Thực hành kỹ thuật điện tử ô tô 5 7-11 21/05/2018 27/05/2018 T4.02 Thầy Nguyện
41 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Thực tập điều hòa không khí 5 2 -6 14/05/2018 27/05/2018 T4.03 Thầy Thành
42 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Thực tập điều hòa không khí 5 7-11 14/05/2018 27/05/2018 T4.03 Thầy Thành
43 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Thực tập điều hòa không khí 6 2 -6 14/05/2018 27/05/2018 T4.03 Thầy Thành
44 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Thực tập điều hòa không khí 6 7-11 14/05/2018 27/05/2018 T4.03 Thầy Thành
45 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Thực tập hệ thống điện thân xe 2 7-11 21/05/2018 27/05/2018 X13.09 Thầy Tiến
46 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Thực tập hệ thống điện thân xe 3 7-11 21/05/2018 27/05/2018 X13.09 Thầy Tiến
47 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Thực tập hệ thống điện thân xe 4 7-11 21/05/2018 27/05/2018 X13.09 Thầy Tiến
48 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Thực tập hệ thống điện động cơ 2 2 -6 21/05/2018 27/05/2018 X12.20 Thầy Nhựt
49 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Thực tập hệ thống điện động cơ 3 2 -6 21/05/2018 27/05/2018 X12.20 Thầy Nhựt
50 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Thực tập hệ thống điện động cơ 4 2 -6 21/05/2018 27/05/2018 X12.20 Thầy Nhựt
51 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Anh văn chuyên ngành 2 4 – 6 14/05/2018 27/05/2018 T4.01 Cô Phương
52 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Anh văn chuyên ngành 3 7 – 9 14/05/2018 27/05/2018 T4.02 Cô Phương
53 CĐN TRẢ NỢ THÁNG 5-2018 Anh văn chuyên ngành 4 4 – 6 14/05/2018 27/05/2018 T4.02 Cô Phương

Để lại một bình luận