Lich học trả nợ môn tháng 11/2017 cho các lớp Cao đẳng nghề

250717_032624tai_xuong_(2)

Thông báo lich học trả nợ môn tháng 11/2017 cho các lớp Cao đẳng nghề hệ niên chế.

STT LỚP HỌC  MÔN HỌC  Thứ Tiết Bắt đầu Kết thúc Phòng Ghi chú
1 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Anh Văn Chuyên Ngành  4 4 – 6 13/11/2017 06/12/2017 T4.03 Cô Phương
2 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Anh Văn Chuyên Ngành  5 4 – 6 13/11/2017 06/12/2017 T5.02 Cô Phương
3 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Kết cấu động cơ đột trong 2 2 – 4 13/11/2017 06/12/2017 T4.01 Thầy Đảo
4 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 2 7 – 9 13/11/2017 06/12/2017 T5.02 Thầy Liêm
5 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 3 7 – 9 13/11/2017 06/12/2017 T5.02 Thầy Liêm
6 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Kiểm định và chẩn đoán kỹ thuật ô tô  3 7 – 9 13/11/2017 06/12/2017 D10.01 Thầy Thành
7 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Kiểm định và chẩn đoán kỹ thuật ô tô  4 7 – 9 13/11/2017 06/12/2017 T4.02 Thầy Thành
8 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Nhiên liệu và năng lương mới trên ô tô 4 2 – 4 13/11/2017 06/12/2017 T5.02 Thầy Du
9 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Nguyên lý động cơ  2 2 – 4 13/11/2017 06/12/2017 D9.02 Thầy Du
10 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Nguyên lý động cơ  3 2 – 4 13/11/2017 06/12/2017 T5.02 Thầy Du
11 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Thực tập động cơ đốt trong 4 7-11 13/11/2017 06/12/2017 X4.22 Thầy Liêm
12 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Thực tập động cơ đốt trong 5 7-11 13/11/2017 06/12/2017 X4.22 Thầy Liêm
13 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Thực tập động cơ đốt trong 6 7-11 13/11/2017 06/12/2017 X4.22 Thầy Liêm
14 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Thực tập dầu 4 2-6 13/11/2017 06/12/2017 X4.22 Thầy Đảo
15 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Thực tập dầu 5 2-6 13/11/2017 06/12/2017 X4.22 Thầy Đảo
16 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Thực tập dầu 6 2-6 13/11/2017 06/12/2017 X4.22 Thầy Đảo
17 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Thực tập xe gắn máy  2 2-6 13/11/2017 06/12/2017 X4.22 Thầy Dư 
18 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Thực tập xe gắn máy  3 2-6 13/11/2017 06/12/2017 X4.22 Thầy Dư 
19 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Thực tập xe gắn máy  4 2-6 13/11/2017 06/12/2017 X4.22 Thầy Dư 
20 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Kết cấu khung gầm 6 7 – 9 13/11/2017 06/12/2017 D8.03 Thầy Cường
21 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Lý Thuyết ô tô  5 7 – 9 13/11/2017 06/12/2017 T4.01 Thầy Nguyên
22 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Lý Thuyết ô tô  6 7 – 9 13/11/2017 06/12/2017 D9.02 Thầy Nguyên
23 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Thực tập Khung gầm ôtô 2 7-11 13/11/2017 06/12/2017 X4.22 Thầy Ngọc 
24 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Thực tập Khung gầm ôtô 3 7-11 13/11/2017 06/12/2017 X4.22 Thầy Ngọc 
25 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Thực tập Khung gầm ôtô 4 7-11 13/11/2017 06/12/2017 X4.22 Thầy Ngọc 
STT LỚP HỌC  MÔN HỌC  Thứ Tiết Bắt đầu Kết thúc Phòng Ghi chú
26 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Kỹ thuật điện tử 5 7 – 9 13/11/2017 19/11/2017 T5.01 Thầy Nguyện
27 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Thực hành kỹ thuật điện tử 5 7-11 20/11/2017 06/12/2017 X13.09 Thầy Nguyện
28 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Thực hành kỹ thuật điện tử 6 7-11 20/11/2017 06/12/2017 X13.09 Thầy Nguyện
29 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Hệ thống điều hòa không khí 2 7 – 9 13/11/2017 06/12/2017 T4.01 Thầy Trung
30 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Hệ thống điện thân xe 3 14 – 16 13/11/2017 06/12/2017 A2.04 Thầy Trang
31 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Hệ thống điện động cơ 5 14 – 16 13/11/2017 06/12/2017 A2.05 Thầy Trang
32 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Thực tập điều hòa không khí  3 7-11 13/11/2017 06/12/2017 T5.03 Thầy Trung
33 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Thực tập điều hòa không khí  4 7-11 13/11/2017 06/12/2017 T5.03 Thầy Trung
34 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Thực tập điện thân xe 5 7-11 13/11/2017 06/12/2017 X13.10 Thầy Tiến
35 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Thực tập điện thân xe 6 7-11 13/11/2017 06/12/2017 X13.10 Thầy Tiến
36 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Thực tập điện động cơ 6 7-11 13/11/2017 06/12/2017 X4.22 Thầy Doãn Dương
37 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Thực tập điện động cơ 4 13 – 17 13/11/2017 06/12/2017 X4.22 Thầy Doãn Dương
38 CAO DANG NGHE TRA NO THANG 11-2017 Thực tập điện động cơ 5 13 – 17 13/11/2017 06/12/2017 X4.22 Thầy Doãn Dương
              Ngày 01 tháng 11 năm 2017
     

Để lại một bình luận