Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11

ngay phap luat VN 2022

1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 • Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.
 • Xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với quy định của Hiến pháp, pháp luật.
 • Đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, của kỷ cương, phép nước.
 • Nâng cao hiệu quả xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
 • Hướng tới xây dựng nền văn hóa pháp lý.

2.QUY ĐỊNH VỀ NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 • Cơ sở pháp lý

Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 quy định: “Ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

 • Nội dung tổ chức

a. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

b. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung của Hiến pháp, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH&CN, đặc biệt trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022 tập trung tuyên truyền, phổ biến Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; điểm mới của Luật Sở hữu trí tuệ (được sửa đổi, bổ sung năm 2022); các Thông tư quy định định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

c. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực KH&CN, trọng tâm là xây dựng và hoàn thiện các dự thảo văn bản quy định về: định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

d. Viết tin, bài cập nhật, phản ánh tình hình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ KH&CN, đồng thời gửi Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp để đăng tải.

e. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trong xây dựng, thực hiện, phổ biến giáo dục pháp luật.

3. CÁC KHẨU HIỆU HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2022

 • Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.
 • Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống.
 • Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành KH&CN trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công vụ.
 • Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành KH&CN.
 • Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
 • Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành KH&CN tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.
 • Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.
 • Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.
 • Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
 • Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật là góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế – xã hội

Để lại một bình luận