Quy định các biểu mẫu và quy trình thực hiện môn Thực tập doanh nghiệp của hệ Đại học năm học 2023

thuctapCác biểu mẫu dành cho sinh viên:
1. Mẫu đơn đăng ký thực tập doanh nghiệp:
https://docs.google.com/document/d/1x8FZkJPs9DVy_brzS8RcmtRdkWsIXY6Z/edit?usp=sharing&ouid=103912315506410090639&rtpof=true&sd=true
2. Mẫu nhật ký thực tập doanh nghiệp:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TAsZ30gIWqh1ZkwolKJsULPBO94VRwi6/edit?usp=sharing&ouid=103912315506410090639&rtpof=true&sd=true
3. Mẫu báo cáo thực tập doanh nghiệp:
https://docs.google.com/document/d/1LMYNMnaYHr_XV_jkGWcV7zVZRnuHhH4Q/edit?usp=sharing&ouid=103912315506410090639&rtpof=true&sd=true
4. Phiếu đánh giá kết quả thực tập của đơn vị thực tập:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ts4fhGy6rzCm8YDwBEM3nKGIt5SmFmim/edit?usp=sharing&ouid=103912315506410090639&rtpof=true&sd=true
5. Phiếu đánh giá kết quả thực tập của Giáo viên hướng dẫn:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zJguvnCeJcVKxn1p3W9raOmUnxt7cJDf/edit?usp=sharing&ouid=103912315506410090639&rtpof=true&sd=true
6. Mẫu phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn thực tập doanh nghiệp:
https://docs.google.com/document/d/1wMXbaXhAEHazw0VWT0VdZQkglJYLIo3O/edit?usp=sharing&ouid=103912315506410090639&rtpof=true&sd=true
7. Phiếu khảo sát đơn vị thực tập :
https://docs.google.com/document/d/1mx064LlZkQV9jWrHchcby_8Lgiq2O6qG/edit?usp=sharing&ouid=103912315506410090639&rtpof=true&sd=true
8. Phiếu khảo sát của đơn vị thực tập về năng lực của sinh viên:
https://docs.google.com/document/d/10yNay4KI-cgyCf12XiWRcObaRexKdhLJ/edit?usp=drive_link&ouid=103912315506410090639&rtpof=true&sd=true
9. Phiếu khảo sát phản hồi sinh viên đối với đơn vị thực tập:
https://docs.google.com/document/d/1smplgl1Gu15XxAF28tBp4IlatkbydzKw/edit?usp=drive_link&ouid=103912315506410090639&rtpof=true&sd=true
Tổng hợp các biểu mẫu Thực tập doanh nghiệp:
https://drive.google.com/drive/folders/14BKcw2hwe4hN7gVMRq_XLj0PzrmLWEBP?usp=drive_link

Blog Attachment

Để lại một bình luận