Tầm nhìn – sứ mạng khoa công nghệ Động lực

  1. Tầm nhìn

Đến năm 2025, Khoa Công nghệ Động lực trở thành nơi đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô theo hướng ứng dụng, nằm trong nhóm 10 trường hàng đầu Việt Nam, ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực.

  1. Sứ mạng

Cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng nghề nghiệp tiếp cận với thực tiễn trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô. Thực hiện hợp tác, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các đơn vị trong cùng lĩnh vực.

Để lại một bình luận