Thông báo đăng ký môn học tự chọn cho HK1 năm học 2019 – 2020

dang ky hoc phan

Để tạo điều kiện cho các sinh viên hệ Đại học các lớp khi đăng học phần trong học kỳ 1 năm học 2019 – 2020. Khoa thông báo đến tất cả sinh viên khoa Động lực đăng ký các môn học tự chọn theo đúng tiến độ của các lớp đối với các môn học tự chọn và nhằm kiểm soát số lượng sinh viên đăng ký vào các môn tự chọn trong học kỳ 1 năm học 2019 – 2020.

Sinh viên các lớp hệ Đại học theo dõi tiến độ học trong niêm giám và đăng ký vào mẫu dưới.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLfeMa6ySbJwo9loJO-_tMzK6st1CWL0xKg26OILF3was-jQ/viewform 

Lưu ý: Chỉ đăng ký các môn học tự chọn theo đúng tiến độ trong niên giám.

Thời hạn đăng ký đến hết ngày 05/04/2019.

Để lại một bình luận