Thông báo danh sách câc đề tài khóa luận tốt nghiệp năm 2021 – 2022

tot nghiep

Thông báo đến các sinh viên Đại học khóa 14 và khóa cũ danh sách các đề tài của môn học khóa luận tốt nghiệp.

Sinh viên lập nhóm theo số lượng quy định của từng đề tài, đai diện nhóm liên hệ với Giáo viên hướng dẫn để đăng ký thực hiện đề tài.

Thông tin danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp: 

Danh sách các đề tài khóa luận tốt nghiệp năm 2021-2022

Blog Attachment

Để lại một bình luận