Kế hoạch bảo vệ và nghiệm thu chuyên đề tốt nghiệp hệ CĐ – ĐH năm học 2016-2017 (Bộ môn Động cơ)

images (1)

BỘ MÔN ĐỘNG CƠ thông báo các nhóm sinh viên thực hiện đồ án, chuyên đề tốt nghiệp hệ CĐ-ĐH về lịch bảo vệ và nghiệm thu đề tài như sau:

Thời gian bảo vệ:

7h30, thứ 7, ngày 03/06/2017 bảo vệ chuyên đề TN hệ ĐHCQ

7h30, thứ 2, ngày 05/06/2017 bảo vệ  và nghiệm thu chuyên đề TN hệ CĐCQ

Yêu cầu chuẩn bị:

Sinh viên chuẩn bị phòng hội đồng, in bản tóm tắt đề tài cho 8 thành viên hội đồng (nhóm sinh viên cao đẳng làm mô hình thì không cần làm mục này)

Nhóm sinh viên cao đẳng làm mô hình chuẩn bị mô hình, nội dung để hội đồng hỏi và trả lời

Thời gian bảo vệ  của mỗi đề tài 20 phút (bảo vệ 10 phút, trả lời 10 phút)

Để lại một bình luận