Thông báo kế hoạch nghỉ hè đối với sinh viên năm 2020

Nghi he 1
Thông báo kế hoạch nghỉ hè đối với sinh viên năm 2020
Sinh viên nghì hè từ 20/7 đến hết 30/8/2020, và bắt đầu học theo thời khóa biểu học kì 1 năm học 2020-2021 từ 31/8/2020.
Các lớp học phần trong hè học từ: 20/7 đến 30/8/2020.

Để lại một bình luận