Thông báo lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của bộ môn Điện

tot nghiep

Bộ môn Điện ô tô thông báo đến tất cả sinh viên thực hiện báo cáo tốt nghiệp năm 2020-2021 thuộc BM Điện ô tô trình tự thực hiện đánh giá báo cáo KLTN như sau:

TT Nội dung công việc Thực hiện Thi gian Ghi chú
1 Thành lập MS team và vận hành báo cáo thử của hai hội đồng T. Công Thành
T. Lê Thanh Quang
Các giảng viên của hai hội đồng
Sinh viên
Từ ngày 28/6/
2021
Tập huấn vận
hành báo cáo cho SV và GV chấm báo cáo
2 SV gửi file cuốn báo cáo KLTN cho GVHD nhận xét GVHD 29-30/6/2021 Có mẫu
3 GVHD gửi file cuốn báo cáo KLTN cho GVPB nhận xét GVHD, GVPB 1/7/2021
4 GVPB nhận xét báo cáo KLTN GVPB 2-3/7/2021 Có mẫu
5 Báo cáo KLTN chính thức Theo danh sách Hội
đồng
7 giờ 30 ngày
4/7/2021
6 Tổng hợp điểm Phan Văn Nhựt
Nguyễn Ngọc Huyền Trang
5/7/2021

Thông tin chi tiết: Bô môn Điện_Thông báo bảo vệ khóa luận TN

Blog Attachment

Để lại một bình luận