Lịch học trả nợ môn hệ cao đẳng nghề tháng 4/2017

aaa
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
  KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC
                 
LỊCH HỌC TRẢ NỢ HỆ NIÊN CHẾ THÁNG 4-2017 ( 17/04/2017 – 20/05/2017)

                 
STT Tiêu đề Nội dung Thứ Tiết Bắt đầu Kết thúc Phòng Ghi chú
1 Anh văn chuyên ngành CĐN Trả Nợ THÁNG 4-2017 2 10 – 12 17/04/2017 21/05/2017 X10.05 Cô Phương
2 Kết cấu động cơ CĐN Trả Nợ THÁNG 4-2017 6 14 – 17 17/04/2017 21/05/2017 A4.02 Thầy Đảo
3 Kiểm định và chẩn đoán kỹ thuật ô tô CĐN Trả Nợ THÁNG 4-2017 3 14 – 17 17/04/2017 21/05/2017 A2.06 Thầy Thành
4 Nhiên liệu và năng lượng mới CĐN Trả Nợ THÁNG 4-2017 6 14 – 17 17/04/2017 21/05/2017 A4.03 Thầy Du
5 Nguyên lý động cơ CĐN Trả Nợ THÁNG 4-2017 6 14 – 17 17/04/2017 21/05/2017 A4.04 Thầy Liêm
6 Kỹ thuật bảo dưỡng CĐN Trả Nợ THÁNG 4-2017 5 14 – 17 17/04/2017 21/05/2017 A4.01 Thầy Liêm
7 Kết cấu khung gầm CĐN Trả Nợ THÁNG 4-2017 0 4 – 6 17/04/2017 21/05/2017 A1.02 Thầy Cường
8 Lý thuyết ô tô CĐN Trả Nợ THÁNG 4-2017 5 7 – 9 17/04/2017 21/05/2017 X11.06 Thầy Đăng
9 Hệ thống điều hòa không khí CĐNTrả Nợ THÁNG 4-2017 5 1 – 3 17/04/2017 21/05/2017 X10.04 Thầy Trung
10 Hệ thống điện thân xe CĐNTrả Nợ THÁNG 4-2017 5 7 – 9 17/04/2017 21/05/2017 X11.07 Thầy Tiến
11 Hệ thống điện thân xe CĐNTrả Nợ THÁNG 4-2017 6 7 – 9 17/04/2017 21/05/2017 X10.02 Thầy Tiến
12 Hệ thống điện động cơ CĐN Trả Nợ THÁNG 4-2017 2 7 – 9 17/04/2017 21/05/2017 X10.02 Thầy Trang
13 Hệ thống điện động cơ CĐN  Trả Nợ THÁNG 4-2017 3 7 – 9 17/04/2017 21/05/2017 X10.03 Thầy Trang
14 Kỹ thuật điện tử CĐN  Trả Nợ THÁNG 4-2017 5 1 – 3 17/04/2017 21/05/2017 X10.05 Thầy Doãn Dương
15 Kỹ thuật điện tử CĐN Trả Nợ  THÁNG 4-2017 6 1 – 3 17/04/2017 21/05/2017 X10.02 Thầy Doãn Dương
16 Kỹ thuật điện tử CĐN Trả Nợ THÁNG 4-2017 5 1 – 5 17/04/2017 21/05/2017 X13.10 Phòng TH Ôtô Thầy Doãn Dương
17 Kỹ thuật điện tử CĐN Trả Nợ  THÁNG 4-2017 6 1 – 5 17/04/2017 21/05/2017 X13.10 Phòng TH Ôtô Thầy Doãn Dương
18 Thực tập động cơ đốt trong CĐN Trả Nợ THÁNG 4-2017 2 13 – 17 17/04/2017 21/05/2017 X4.21 (TT. Động cơ đốt trong) Thầy Đảo
19 Thực tập động cơ đốt trong CĐN Trả Nợ THÁNG 4-2017 3 13 – 17 17/04/2017 21/05/2017 X4.21 (TT. Động cơ đốt trong) Thầy Đảo
20 Thực tập động cơ đốt trong CĐN Trả Nợ THÁNG 4-2017 4 13 – 17 17/04/2017 21/05/2017 X4.21 (TT. Động cơ đốt trong) Thầy Đảo
21 Thực tập động cơ dầu CĐN  Trả Nợ THÁNG 4-2017 5 13 – 17 17/04/2017 21/05/2017 X4.13 THỰC TẬP ĐỘNG CƠ DẦU Thầy Lộc
22 Thực tập động cơ dầu CĐNTrả Nợ THÁNG 4-2017 6 13 – 17 17/04/2017 21/05/2017 X4.13 THỰC TẬP ĐỘNG CƠ DẦU Thầy Lộc
23 Thực tập xe gắn máy CĐN Trả Nợ THÁNG 4-2017 5 7 – 11 17/04/2017 21/05/2017 X4.15 THỰC HÀNH THÁO RÁP ĐỘNG CƠ Thầy Dư
24 Thực tập xe gắn máy CĐN Trả Nợ THÁNG 4-2017 6 7 – 11 17/04/2017 21/05/2017 X4.20 (TT. Động cơ đốt trong) Thầy Dư
25 Thực tập khung gầm CĐN Trả Nợ  THÁNG 4-2017 5 7 – 11 17/04/2017 21/05/2017 X4.22 (TT. Động cơ đốt trong) Thầy Thanh
26 Thực tập khung gầm CĐN Trả Nợ THÁNG 4-2017 6 7 – 11 17/04/2017 21/05/2017 X4.18 (TT. Động cơ đốt trong) Thầy Thanh
27 Thực tập hệ thống ĐHKK CĐN Trả Nợ THÁNG 4-2017 2 7 – 11 17/04/2017 21/05/2017 X4.19 (TT. Động cơ đốt trong) Thầy Trung
28 Thực tập hệ thống ĐHKK CĐN Trả Nợ THÁNG 4-2017 3 7 – 11 17/04/2017 21/05/2017 X4.20 (TT. Động cơ đốt trong) Thầy Trung
29 Thực tập hệ thống ĐHKK CĐN Trả Nợ TRA NO THÁNG 4-2017 4 7 – 11 17/04/2017 21/05/2017 X4.20 (TT. Động cơ đốt trong) Thầy Trung
30 Thực tập điện thân xe CĐN Trả Nợ TRA NO THÁNG 4-2017 2 1 – 5 17/04/2017 21/05/2017 X13.09 Phòng TH Ôtô Thầy Doãn Dương
31 Thực tập điện thân xe CĐN Trả Nợ THÁNG 4-2017 3 1 – 5 17/04/2017 21/05/2017 X13.09 Phòng TH Ôtô Thầy Doãn Dương
32 Thực tập điện thân xe CĐN Trả Nợ THÁNG 4-2017 4 1 – 5 17/04/2017 21/05/2017 X13.09 Phòng TH Ôtô Thầy Doãn Dương
33 Thực tập điện động cơ CĐN Trả Nợ THÁNG 4-2017 2 7 – 11 17/04/2017 21/05/2017 X4.22 (TT. Động cơ đốt trong) Thầy Nhựt
34 Thực tập điện động cơ CĐN Trả Nợ THÁNG 4-2017 3 7 – 11 17/04/2017 21/05/2017 X4.22 (TT. Động cơ đốt trong) Thầy Nhựt
35 Thực tập điện động cơ CĐN  Trả Nợ THÁNG 4-2017 4 7 – 11 17/04/2017 21/05/2017 X4.22 (TT. Động cơ đốt trong) Thầy Nhựt
              Ngày 15 tháng 02 năm 2017
      Khoa Động Lực Người lập

 

Ghi chú              
*Sinh viên nộp đơn đăng ký trả nợ môn ( hệ niên chế ) về văn phòng Khoa để giáo vụ        
đăng ký từ 20/02/2017 – 31/03/2017        
    *Sau khi có tên đã được đăng ký trên mạng sinh viên nộp học phí học lại tại phòng kế toán        
từ 01/04/2017  – 15/04/2017        

Blog Attachment

Để lại một bình luận