Thông báo thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của bộ môn Khung gầm

tot nghiep

Bộ môn Khung gầm thông báo đến các Sinh viên Đại học Ô tô khóa 13 Hệ chính qui  ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô về thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (KLTN):

1. Sinh viên gửi bản KLTN đến giảng viên phản biện ngày 23/06/2021.
2. Thời gian bảo vệ KLTN:

Ngày bào vệ Thời gian Hình thức bảo vệ
01/07/2021 Buổi sáng từ 8:00
Buổi chiều từ 13:00
Trực tuyến qua Ms Teams
02/07/2021 Buổi sáng từ 8:00
Buổi chiều từ 13:00
Trực tuyến qua Ms Teams

3. Thông đăng nhập MS Teams
 Hội đồng 1:
• Code: wbzvoa9
•Link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aPEJvhhwXFepvQ_wpuSO3ZyJTSQxaly2e-bPteqq_2A41%40thread.tacv2/Chung?groupId=e04f0043-9200-43ba-a94a-1baf89bc5397&tenantId=948ae523-08bd-414e-a287-22da3e46c1eb
 Hội đồng 2:
• Code: nnch4vt
• Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:korL-aV5T6Nr4949sEhSDkhHDkjENkJIOXtDC8picwA1@thread.tacv2/1624985055452?context=%7B%22Tid%22:%22948ae523-08bd-414e-a287-22da3e46c1eb%22,%22Oid%22:%224cf6d912-5cba-4572-8326-80c374a1c7c2%22%7D

Thông tin chi tiết: Thong-bao-bao-ve-kltn-k13
Danh sách các đề tài: Danh_sach_hoi_dong cham KLTN 2020-2021

Blog Attachment

Để lại một bình luận