Thông báo thời khóa biểu các lớp Đại học khóa 18 học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

thông báo

Khoa Động lực thông báo đến các Tân sinh viên khóa 18 lịch học của học kỳ 1 năm học 2022 – 2023.
1. Lớp ĐHOT18TT: TKB DHOT18TT
2. Lớp ĐHOT18A: TKB DHOT18A
3. Lớp ĐHOT18B:  TKB DHOT18B
4. Lớp ĐHOT18C: TKB DHOT18C
5. Lớp ĐHOT18D: TKB DHOT18D
6. Lớp ĐHOT18E: TKB DHOT18E
7. Lớp ĐHOT18F: TKB DHOT18F

Blog Attachment

Để lại một bình luận