Thông báo v/v tiếp tục cấp phát chứng chỉ môn học GDQP&AN, GDTC Đại học khóa 14.

thông báo

Trung tâm GDQP&TC đã thực hiện cấp phát theo kế hoạch nhưng đến nay vẫn rất nhiều sinh viên chưa đến nhận.

Từ ngày 28/11/2022 đến 30/12/2022 Trung tâm vẫn tiếp tục phát bổ sung cho các em sinh viên chưa nhận. Đề nghị các đơn vị tiếp tục thông báo đến sinh viên ĐH khóa 14 chưa nhận chứng chỉ vẫn tiếp tục đến Trung tâm GDQP&TC để nhận chứng chỉ GDQP&AN, GDTC.

VP Trung tâm GDQP&TC từ thứ 2 – 6 trước 4h30, tầng 2 nhà V

Để lại một bình luận