Thông báo v/v mở các lớp học lại ở học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

dang_ky_hoc_phan-11_30_25_761

Khoa Công nghệ Động lực thông báo đến sinh viên có nhu cầu đăng ký học ở HK1 năm học 2022 – 2023.
1. Đăng ký mở lớp học phần: Lập danh sách để mở lớp (25 sinh viên học phần LT, 15 sinh viên học phần TH)
2. Đăng ký học lại: Sinh viên theo dõi trên hệ thống hoặc nộp đơn về Giáo vụ khoa trước ngày 05/08/2022
Thông tin chi tiết: TB_molopHL_HK1_22_23

Blog Attachment

Để lại một bình luận