Thông báo V/v Sinh viên có thể tự hủy đăng ký trong lớp chờ hủy và đóng phí HK1 (2019 – 2020)

thông báo
1. SV đã có thể tự hủy đăng ký học phần trong các lớp học phần ở trạng thái “chờ hủy lớp” để có thể tự đăng ký vào các lớp học phần đang ở trạng thái chờ SV đăng ký và chấp nhận mở lớp mà không cần xuống phòng Đào tạo hay lên giáo vụ các đơn vị để hỗ trợ.
2. Phòng Đào tạo sẽ chính thức khóa lớp từ ngày 08/07/2019 đến 12/07/2019 để các giảng viên và sinh viên chốt thời khóa biểu cho HK1 (2019 – 2020) như thông báo số 30/TB-ĐHCN ngày 04/04/2019.
   Nếu SV không đóng phí theo lớp mình đăng ký và số lượng đóng phí không đủ theo quy chế thì lớp sẽ chuyển qua chờ hủy lớp.
3. Cũng theo thông báo số 30/TB-ĐHCN ngày 04/04/2019 thời gian mở các lớp đợt 2 với ý nghĩa là cải thiện điểm cho các SV đăng ký cải thiện điểm từ ngày 01/8/2019 đến 15/8/2019.

Để lại một bình luận