Thông báo về việc bảo vệ đề cương khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 2021 – 2022 thuộc bộ môn Khung gầm

tot nghiep

Bộ môn Khung Gầm (BMKG) thông báo về thời gian bảo vệ Đề cương khóa luận tốt nghiệp HK2-2021-2022, đến các sinh viên hệ Đại học chính quy đang thực hiện các đề tài thuộc BMKG quản lý:

  1. Thời gian bảo vệ: Bắt đầu lúc 8h00, ngày 26/03/2022.
  2. Hình thức: Trực tuyến (Online), bằng Microsoft Team (MSTeam).
  3. Link vào phòng:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8df52538519c4216832f8ba9cc81ddd0%40thread.tacv2/1647101563511?context=%7b%22Tid%22%3a%22948ae523-08bd-414e-a287-22da3e46c1eb%22%2c%22Oid%22%3a%228e7d686a-874c-42d9-ad8e-a09b33f8110c%22%7d

  1. Mã code vào phòng: ihf5v9z

Thông tin chi tiết: 20220312-THÔNG BÁO BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG-DHOT14

Blog Attachment

Để lại một bình luận