Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

dang_ky_hoc_phan-11_30_25_761

Hiện tại TKB học kỳ 2 năm học 2021-2022 Khoa đã sắp xếp lịch học và đã đăng ký môn học cho sinh viên các môn học bắt buộc, còn các môn tự chọn thì sinh viên tự đăng ký theo quy định trong niên giám.
Sinh viên xem trên hệ thống đăng ký học phần để theo dõi đăng ký bổ sung hoặc hủy môn (nếu không muốn đăng ký).
Trong quá trình đăng ký nếu gặp khó khăn như lớp đầy, trùng môn học thì liên hệ cô giáo vụ khoa để hỗ trợ giải quyết trong thời gian quy định.
Lưu ý: sinh viên đăng ký môn học theo lớp danh nghĩa của mình thì sẽ không bị trùng.

Để lại một bình luận