Thông báo về việc đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020

dang ky hoc phan

Khoa Động Lực thông báo về việc đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Một số nội dung sinh viên cần lưu ý:

Từ ngày 21/10/2019 đến 18/11/2019 thòi gian sinh viên đăng ký học phần đợt 1 (sinh viên lưu ý thời gian đăng ký đối với từng hệ)

Từ ngày 19/11/2019 đến 25/11/2019 thời gian nhà trường hủy lần 1 các học phần.

Từ ngày 19/11/2019 đến 16h30 ngày 22/11/2019: thời gian sinh viên đóng học phí.

Thông tin chi tiết về đăng ký và đóng học phi HK2 2019 – 2020: thong bao dang ky HP và hoc phi HK2 2019 -2020

Blog Attachment

Để lại một bình luận