Thông báo về việc đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ III năm học 2018 – 2019

dang ky hoc phan

Về việc đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ III năm học 2018 – 2019

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-ĐHCN ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh về việc ban hành tiến độ đào tạo năm học 2018 – 2019, Nhà trường thông báo thời gian đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ III năm học 2018 – 2019. Sinh viên theo dõi tiến độ để đăng ký cho kịp thời gian theo quy định.

Lưu ý: Sinh viên nộp đơn về giáo vụ khoa để khoa tổng hợp số lượng mở lớp theo đúng quy định.

Thông tin chi tiết: [13-03-2019_07.53.58]thongbao_dang_ki_hoc_phan_hk3_2018_2019_chinhthuc

 

Blog Attachment

Để lại một bình luận