Thông báo về việc học trả nợ các môn học hệ tín chỉ của các lớp Đại học và Cao đẳng chính quy

images (2)

Thông báo về việc học trả nợ các môn học hệ tín chỉ của các lớp Đại học và Cao đẳng chính quy

1. Sinh viên (hệ tín chỉ) có nhu cầu đăng ký hoc trả nợ các môn học nộp đơn về Văn phòng khoa để giáo vụ tổng hợp danh sách và thông qua Ban chủ nhiệm khoa xem xét để mở lớp (Đủ số lượng sinh viên theo quy định của phòng Đào tạo và có giảng viên giảng dạy).

2. Hạn chót nộp đơn về khoa hết ngày thứ tư 23/01/2019,

                                                                                                                                                                                  KHOA ĐỘNG LỰC

Để lại một bình luận