Thông báo về việc mở lớp học phần học kỳ 3 năm học 2021-2022

dang_ky_hoc_phan-11_30_25_761

Để thuận tiện cho việc thống kê các lớp học phần mở trong học kỳ 3 năm học 2021-2022. Sinh viên muốn mở các lớp học phần thì điền thông tin vào đường link để khoa thông kê và mở các lớp học phần đủ số lượng quy định của phòng đào tạo.

Đường link để sinh viên đăng ký:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx-rqnxGtopD-e5kzO-KyjcOBmL_VZe4RwTBr8-DO_-7spag/viewform?usp=pp_url

Để lại một bình luận