Thông báo về việc sinh viên thực tập thực hiện việc đánh khảo sát đối với doanh nghiệp

tải xuống

Thông báo tất cả sinh viên các lớp thực hiện khảo sát về doanh nghiệp thực tập

Sinh viên khi nộp báo cáo thực tập cho giáo viên hướng dẫn thì phải thực hiện đánh giá khảo sát doanh nghiệp thực tập theo đường link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3maedXjJJYiq3r-OiAtdsodYD7l5XAZhcTFLgCP6xOQmexA/viewform?c=0&w=1 hoặc vào web khoa Động lực faet.iuh.edu.vn sau đó vào mục bình chọn của sinh viên với doanh nghiệp.

Lưu ý: Bắt buộc tất cả sinh viên đi thực tập thực hiện khảo sát này, đây cũng là một trong yêu cầu để chấm điểm môn Thực tập doanh nghiệp.

Hạn chót khảo sát đến hết ngày 14/4/2019

Để lại một bình luận