Thông báo về việc xét công nhận tốt nghiệp tháng 1 năm 2020 của hệ Cao đẳng khóa 18

tot nghiep

Khoa Động lực thông báo đến các sinh viên lớp CDOT18 về việc xét công nhận tốt nghiệp tháng 1 năm 2020.

Sinh viên đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp nôp đơn về phòng giáo vụ hạn chót vào ngày 03/01/2019 để khoa tổng hợp.

Để lại một bình luận