Báo cáo Seminar khoa học với chủ đề: “Phương pháp thiết kế các cấu hình hộp số lai”.

ngien cuu khoa hoc

Mời toàn thể quý thầy cô tham dự báo cáo Seminar khoa học với chủ đề: “Phương pháp thiết kế các cấu hình hộp số lai”.

* Thời gian: 9h00 ngày 09/10/2021 (sáng thứ 7)

* Hình thức: Trực tuyến qua MS Teams

* Báo cáo viên: TS. Hồ Thanh Thơ

Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac17de0f51c3a46a38983d2f612e084e2%40thread.tacv2/1633335463212?context=%7b%22Tid%22%3a%22948ae523-08bd-414e-a287-22da3e46c1eb%22%2c%22Oid%22%3a%228e7d686a-874c-42d9-ad8e-a09b33f8110c%22%7d

Team code: ihf5v9z

Để lại một bình luận