Chương Trình Công Tác Đoàn Và Phong Trào Thanh Niên Nhiệm Kỳ 2017 – 2019

ĐOÀN TRƯỜNG ĐHCN TP.HCM

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2017

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Nhiệm kỳ 2017 – 2019

 

 1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM – CHỦ ĐỀ HÀNH ĐỘNG
 2. Nhiệm vụ trọng tâm

Xây dựng phong trào hoạt động Đoàn Khoa từng bước đi vào chiều sâu gắn liền nhiệm vụ học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và tu dưỡng rèn luyện đạo đức tác phong góp phần vào sự phát triển của Khoa, nhà trường và khẳng định thương hiệu của nhà trường.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng các giá trị hình mẫu thanh niên thành phố, xây dựng phong cách người cán bộ Đoàn và cuộc vận động “4 xây – 3 chống”. Đầu tư trang bị kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên song song với đẩy mạnh hoạt động tình nguyện thường xuyên, tình nguyện gắn với chuyên môn.

Tiếp tục tăng cường hoạt động hỗ trợ sinh viên, giảng viên trẻ học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, gắn với nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, đẩy mạnh thực hiện các chương trình sinh “viên nghiên cứu khoa học – Euréka”, “Ý tưởng sáng tạo Công nghiệp”, tổ chức để sinh viên thực hiện hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

Tập trung công tác tổ chức xây dựng Đoàn, đẩy mạnh sự chủ động của Đoàn khoa, nâng chất hoạt động của chi đoàn sinh viên; triển khai đồng bộ và hiệu quả chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2017 – 2019. Nâng cao công tác quản lý, thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt, phát huy tính chủ động, sáng tạo của Chi đoàn

Thực hiện tốt công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

 1. Khẩu hiệu hành động nhiệm kỳ   “……………………………………………………..”
 1. MỘT SỐ NỘI DUNG CHỈ TIÊU CƠ BẢN

– 100% cán bộ đoàn đạt kết quả tín nhiệm cuối năm.

– Tham gia chương trình sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường với 3 đề tài trở lên được công nhận; và 2 đề tài vườn ươm sáng tạo khoa học và công nghệ trẻ.

– Phát triển 750 đoàn viên mới.

– Bồi dưỡng, giới thiệu sang Đảng công nhận đối tượng Đảng tối thiểu 1 Đoàn viên ưu tú.

– 70% cán bộ Đoàn – Hội được trang bị ít nhất 02 kỹ năng nghiệp vụ công tác.

– 70% Đoàn viên đạt xếp loại Khá trở lên trong chương trình Rèn luyện Đoàn viên.

– Thành lập 4 CLB- Đội nhóm về học thuật, văn hóa, thể thao.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

 1. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức thực hiện công tác giáo dục của Đoàn; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1.1. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức thực hiện công tác giáo dục của Đoàn

1.1.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

a.Mục tiêu

Giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống; giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách; đồng thời chú trọng các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức chính trị trong đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, làm cho đoàn viên, thanh niên nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị – tư tưởng trên cơ sở đảm bảo vai trò định hướng chính trị của Đoàn.

b.Nội dung và giải pháp cơ bản:

Tổ chức thực hiện hệ thống nội dung thông tin tuyên truyền và tham gia tốt các hoạt động do Đoàn trường phân công nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước và của trường.

Tham gia cuộc thi cấp trường tìm hiểu về truyền thống, lịch sử dân tộc; tấm gương đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thông qua các diễn đàn, hội thảo, hội thi… đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên thanh niên. Tiếp tục hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Sống làm việc và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thông qua cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm việc theo lời Bác”. Trong đó tập trung giáo dục các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng; Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc chăm lo bồi dưỡng cho thế hệ mai sau…

Tham dự các buổi báo cáo chuyên đề về các vấn đề thời sự như: “Báo cáo chuyên đề về an ninh, biên giới, hải đảo”…do Đoàn Trường tổ chức.

1.1.2. Công tác giáo dục truyền thống

a.Mục tiêu

Tập trung giáo dục cho đoàn viên ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, nhận thức đúng đắn và ý thức của sinh viên trong tìm hiểu về lịch sử và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chủ quyền, biên giới, biển đảo.

Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu đất nước, con người Việt Nam, các danh nhân Việt Nam, truyền thống của Đảng, của Đoàn.

b.Nội dung và giải pháp cơ bản

Tăng cường giáo dục truyền thống anh dũng của dân tộc trong quá trình đấu tranh dành độc lập, gìn giữ và xây dựng đất nước thông qua các hoạt động lễ hội, các ngày lễ lớn 30/4, 27/7, 02/9, 22/12, 20/11…; lồng ghép các nội dung giáo dục vào các hoạt động phong trào hoặc chiếu phim tài liệu về lịch sử cách mạng trong các hội trại. Tham gia các chương trình “Ngược dòng thời gian”, “Hành trình đến với bảo tàng, di tích lịch sử” gắn với sinh hoạt Chi đoàn, làm công tác xã hội, tình nguyện…do Đoàn Trường tổ chức.

Tổ chức các hoạt động nhớ ơn thầy cô nhân kỷ niệm Ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam 20/11 với nhiều hình thức và nội dung phong phú như: tổ chức giao lưu đối thoại tri ân thầy cô… tổ chức thăm và tri ân quý thầy cô đã nghỉ hưu.

1.1.3. Giáo dục đạo đức lối sống

a.Mục tiêu

Đẩy mạnh giáo dục lối sống cho đoàn viên thanh niên, góp phần hình thành thế hệ thanh niên sống có văn hoá, yêu lao động, giàu lòng nhân ái, có trách nhiệm và nghĩa tình. Tăng cường giáo dục các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, giữ gìn, phát huy bản sắc và làm giàu văn hoá Việt Nam. Góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên thành phố.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “4 xây – 3 chống” (xây dựng ý thức công dân, tinh thần tình nguyện, tinh thần hiếu học, tinh thần yêu lao động – chống lối sống ích kỷ, lạc hậu, thiếu văn hóa), trong đó chú trọng xây dựng ý thức công dân, tinh thần yêu nước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Tăng cường việc nhận thức những giá trị văn hóa truyền thống trong việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đấu tranh với các thủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, các văn hóa phẩm đồi trụy, phát huy tinh thần và nội lực của dân tộc với khẩu hiệu “Người Việt Dùng Hàng Việt”.

Tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên.

b.Nội dung và giải pháp cơ bản

Phát động và chỉ đạo cho các Chi Đoàn tham gia các phong trào truyền thống của Khoa, Trường như: Hội thao toàn Trường, Hội diễn văn nghệ, Đêm hội tháng 3, các đợt hội trại giao lưu của các Đoàn khoa, Đoàn Trường nhằm tạo một sân chơi, giao lưu học hỏi cho Đoàn viên, thanh niên.

1.1.4. Giáo dục pháp luật

a.Mục tiêu

Vận động đoàn viên gương mẫu trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước; các quy định, quy chế của nhà trường và ngành giáo dục.

b.Nội dung và giải pháp cơ bản

Tham gia giữ gìn an toàn giao thông trong và ngoài Trường, tuyên truyền các kiến thức về an toàn, kỷ luật liên quan đến ngành học.

1.2. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 1. Mục tiêu

Đối với sinh viên: lấy phong trào “Sinh viên 5 tốt” làm trọng tâm để phấn đấu; Đoàn Khoa cần chú ý tạo môi trường, điều kiện để đoàn viên, thanh niên tiếp cận và rèn luyện những vấn đề được học, được trang bị nhằm đảm bảo mỗi cá nhân cụ thể hóa việc học tập và làm theo lời Bác bằng một việc làm thiết thực trong năm.

Đối giảng viên trẻ: lấy cuộc vận động “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” làm trọng tâm để phấn đấu, rèn luyện; tập trung vào ý thức trách nhiệm của bản thân và chất lượng giảng dạy, công tác.

 1. Nội dung và giải pháp cơ bản

Hoàn thiện và triển khai đồng bộ chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2017 – 2019 gắn với cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác phù hợp với yêu cầu, nhu cầu và nhiệm vụ của người đoàn viên trong môi trường đại học cụ thể là năm tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động với các nội dung tập trung vào 02 đức tính “Cần, Kiệm” trong học tập và trong lao động.

Thực hiện bình chọn và tuyên dương điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “Tập thể làm theo lời Bác”, tăng cường giới thiệu các gương điển hình đến rộng rãi với các bạn sinh viên, đến với xã hội thông qua bản tin và trang WEB của Khoa.

 1. Phát huy sự sáng tạo, tinh thần tình nguyện, xung kích, của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện có hiệu quả phong trào “Xung kích, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

2.1. Xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường

a.Mục tiêu

Đoàn viên, sinh viên luôn tiên phong trong các hoạt động của nhà trường. Tích cực học tập, nghiên cứu khoa học và nâng cao tay nghề, có ý thức trách nhiệm trong việc rèn luyện theo phong trào sinh viên 5 tốt.

Đoàn viên giáo viên luôn tích cực, gương mẫu trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học góp phần tạo ra sản phẩm của khoa cũng như nhà trường đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

 1. Nội dung và giải pháp cơ bản

Tham dự các hội nghị chuyên đề phương pháp nghiên cứu khoa học, các hội thảo, hội nghị nghiên cứu khoa học cấp khoa, cấp trường.

2.2. Xung kích vì an sinh xã hội, an toàn giao thông

 1. Mục tiêu

Tăng cường các nội dung hoạt động tình nguyện gắn với phát huy chuyên môn của đoàn viên, sinh viên trong phục vụ nhà trường, các đơn vị kết nghĩa và xã hội.

Tăng cường các hoạt đồng tình nguyện gắn với chăm lo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các em bị nhiễm chất độc màu gia cam, các em thiếu nhi bị bệnh hiểm nghèo, … các hoạt động gắn với bảo vệ môi trường, an toàn giao thông…

 1. Nội dung và giải pháp cơ bản

Tích cự tham gia hoạt động tình nguyện trên các lĩnh vực, đặc biệt là chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Chủ nhật xanh, Ngày thứ bảy tình nguyện, chương trình tình nguyện tại chỗ vì ngôi trường Xanh – Sạch – Đẹp.

Thường xuyên có kế hoạch kiểm tra, khen thưởng tuyên dương các tập thể, các đơn vị thực hiện tốt các hoạt động tình nguyện. Vận động, tuyên truyền, nâng cao ý thức của Đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động xung kích, tình nguyện bằng nhiều hình thức khác nhau.

Vận động thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo, ủng hộ đồng bào gặp hoàn cảnh khó khăn đột xuất: thiên tai, hoả hoạn.

2.3. Xung kích bảo về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

 1. Mục tiêu

Phát động thường xuyên các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thực hiện các mô hình – dự án bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan, mảng xanh trường học.

 1. Nội dung và giải pháp cơ bản

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đến từng đoàn viên, sinh viên thông qua các hoạt động thiết thực, cụ thể như tham dự các buổi sinh hoạt chuyên đề, các hội thi tìm hiểu về môi trường, biến đổi khí hậu…do Đoàn Trường tổ chức. Tích cự tham gia cuộc thi Sống xanh đến toàn thể đoàn viên, sinh viên của trường.

 1. Năng động, hiệu quả trong triển khai thực hiện phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập, lao động sáng tạo

 1. Mục tiêu

Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong việc chủ động tổ chức những chương trình hoạt động, học tập nghiên cứu khoa học trong sinh viên và cán bộ giảng viên trẻ.

Thực hiện tổ chức một cuộc thi học thuật hằng năm cho sinh viên trong mỗi năm học.

Nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích các Chi đoàn thi đua học tập; nhân rộng các mô hình, CLB – Đội – Nhóm, đặt biệt là các CLB học thuật hoạt động có hiệu quả.

Tổ chức các hoạt động khuyến khích thanh niên học tập và ứng dụng tin học, ngoại ngữ; tạo điều kiện giúp thanh niên nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vai trò của khoa học công nghệ.

 1. Nội dung và giải pháp cơ bản

Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập bằng việc xây dựng mới và củng cố các CLB học thuật, nhóm bạn học tập, đôi bạn cùng tiến.. để giúp sinh viên trong công tác học tập và nghiên cứu.

Tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu về các công nghệ liên quan đến chuyên ngành, phối hợp với các doanh nghiệp liên quan đến đến ngành nghề trong việc giới thiệu ngành nghề, công nghệ, tìm học bổng, đề tài nghiên cứu cũng như nơi thực tập và các chuyến tham quan thực tế.

3.2. Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần

 1. Mục tiêu

Tổ chức hội thao, văn nghệ cấp khoa; hưởng ứng tham gia Hội thao – Hội diễn văn nghệ cấp trường.

 1. Nội dung và giải pháp cơ bản

Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với các đơn vị bạn và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do Đoàn cấp trên tổ chức.

Hỗ trợ các Chi Đoàn làm nòng cốt thành lập các Câu lạc bộ – đội – nhóm sở thích – tình nguyện – học thuật nhằm tạo các các sân chơi phong phú về hình thức, đa dạng về nội dung nhằm đáp ứng nhu cầu về văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia tình nguyện cũng như rèn luyện kỹ năng của các bạn sinh viên.

3.3. Đồng hành với thanh niên trong rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội

 1. Mục tiêu

Phát huy tinh thần tình nguyện, tính xung kích của tuổi trẻ trong toàn thể đoàn viên thanh niên trong việc chung tay cùng nhà trường và xã hội cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng nhà trường và xã hội.

Tham mưu với lãnh đạo khoa để đưa các chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên – đây là một nội dung rất quan trọng đối với sinh viên, học sinh khi bước ra xã hội và tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế.

 1. Nội dung và giải pháp cơ bản

Xây dựng chương trình trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho các bạn sinh viên các khoa, các khóa, như: “Kỹ năng nói chuyện trước công chúng”, “Kỹ năng làm việc nhóm”, “Kỹ năng phỏng vấn xin việc”….

 1. Xây dựng Đoàn vững về chính trị, mạnh về tổ chức

4.1. Xây dựng Đoàn về tư tưởng chính trị

Triển khai thực hiện chuyển tải kịp thời đến đoàn viên các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các chuyên đề lý luận chính trị mới của Trung Ương Đoàn với hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với đặc thù và điều kiện của sinh viên từng đơn vị.

4.2. Xây dựng Đoàn về tổ chức

 1. Công tác đoàn viên

Thực hiện tốt công tác quản lý đoàn viên, chú trọng công tác tiếp nhận Đoàn viên mới và chuyển sinh hoạt Đoàn cho đoàn viên tốt nghiệp ra trường; mở các lớp Đối tượng Đoàn; hướng dẫn cụ thể công tác kết nạp Đoàn viên mới.

Chú trọng công tác phát triển Đoàn viên mới, nâng cao chất lượng đầu vào, chú trọng xem xét kết nạp thanh niên có tinh thần rèn luyện, ham thích lao động, học tập, trưởng thành từ phong trào Đoàn – Hội.

 1. Công tác chi đoàn

Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng chi đoàn vững mạnh theo 3 tiêu chí “3 nắm – 3 biết – 3 làm”. Có kế hoạch theo dõi, hỗ trợ các đơn vị yếu.

Đa dạng hóa hình thức, nội dung sinh hoạt Chi đoàn, tiếp tục triển khai các mô hình sinh hoạt Chi đoàn đã đạt hiệu quả cao trong nhiệm kỳ qua.

Thực hiện thống nhất quy trình quản lý Đoàn viên đối với hồ sơ Đoàn viên và sổ Chi đoàn.

Cải tiến sinh hoạt Chi đoàn, Đoàn Kgoa theo hướng thiết thực, sinh động; đa dạng hóa hình thức thực hiện sinh hoạt Chi Đoàn chủ điểm theo học chế tín chỉ.

4.3. Công tác kiểm tra, giám sát

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện điều lệ Đoàn của các Chi Đoàn trong việc tổ chức sinh hoạt định kỳ, thực hiện các qui trình kết nạp đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong ra quyết nghị chương trình công tác nhằm tăng cường tính nguyên tắc trong công tác tổ chức của Đoàn và hạn chế các sai sót.

Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, thi đua khen thưởng; kiên quyết xử lý những đoàn viên vi phạm Điều lệ Đoàn. Tiến hành kiểm tra định kỳ và theo chuyên đề các Đoàn khoa, viện, việc thực hiện các chương trình, nghị quyết của Đoàn trường.

 1. Đoàn tham gia xây dựng Đảng

Phối hợp với Đoàn trường trong công tác tổ chức các hoạt động tu dưỡng rèn luyện cho Đảng viên trẻ, Đoàn viên ưu tú, phân công Đảng viên trẻ tham gia công tác Đoàn – Hội sinh viên.

Thực hiện tốt công tác giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng, bồi dưỡng, đề nghị kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú.

 1. Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo

Tăng cường chất lượng hoạt động của Ủy viên Ban chấp hành Đoàn khoa, phát huy năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Chi đoàn; phát hiện và có chế độ bồi dưỡng kịp thời đối với những nhân tố tích cực để đảm bảo công tác nhân sự.

Chỉ đạo Chi đoàn giáo viên đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học.

Khai thác tốt mọi nguồn lực tinh thần, vật chất và từ chính thanh niên để đẩy mạnh các chương trình hành động, gắn nhu cầu và quyền lợi của thanh niên với các chương trình hành động.

 1. CÔNG TRÌNH THANH NIÊN

Phối hợp tổ chức các phong trào tình nguyện: Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Xuân tình nguyện, Chủ nhật xanh…

Xây dựng 4 CLB- Đội nhóm về các lĩnh vực khác nhau.

Xây dựng bản tin khoa Công nghệ Động lực.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA

BÍ THƯ

Nguyễn Minh Đăng

 

Blog Attachment

Để lại một bình luận