Giảng viên thuộc Bộ môn Điện ô tô

Giảng viên thuộc Bộ môn Điện ô tô
Starts from:T7, Tháng Ba 25, 2023
Campus Location

Course Feature
Class Description

STT

HỌ VÀ TÊN NĂM SINH HOC HÀM  /HỌC VỊ CHỨC DANH

GHI CHÚ

1 Nguyễn Thành Tâm 1980 Tiến sĩ PTK, Trưởng BM  
2 Nguyễn Chí Hùng 1961 Thạc sĩ Trưởng Khoa
3 Trần Văn Nguyện 1977 Thạc sĩ Giảng viên
4 Nguyễn Doãn Dương 1980 Đại học Giảng viên
5 Phan Văn Nhựt 1986 Cao học Giảng viên
6 Nguyễn Ngọc H Trang 1977 Thạc sĩ Giảng viên
7 Lý Văn Trung 1980 Thạc sĩ Giảng viên
8 Trần Minh Tiến 1985 Thạc sĩ Giảng viên