Danh Sách Giáo Viên Chủ Nhiệm Các Lớp

STT Lớp Họ và Tên Giảng Viên  Điện Thoại  EMAIL
1 ĐHOT12A Nguyễn Minh Đăng  0918780001 nguyenminhdang2512@gmail.com
2 ĐHOT12B Phạm Văn Mạnh  01678358887 pvmanh08@gmail.com
3 ĐHOT12C Nguyễn Doãn Dương  0919048369 duongnguyen.auto@gmail.com
4 ĐHOT12D Nguyễn Quốc Sỹ 0989990837 nguyenquocsy78@iuh.edu.vn
5 ĐHOT12E Lý Văn Trung  0985018603 lyvantrung2013@gmail.com
6 ĐHOT12A-VLVH Nguyễn Xuân Ngọc  0908408664 nguyenxuanngoc@hui.edu.vn
7 ĐHOT11A Trần Anh Sơn  0986675855 trananhson.hui@gmail.com
8 ĐHOT11B Đặng Tiến Phúc 0905297192 dangdangtien@yahoo.com
9 ĐHOT11C Lê Minh Đảo 0986642528 islandhui09@gmail.com
10 ĐHOT11D Nguyễn Quốc Sỹ 0989990837 nguyenquocsy78@iuh.edu.vn
11 ĐHOT11E Trần Anh Sơn  0986675855 trananhsonhui@gmail.com
12 ĐHOT11A-VLVH Nguyễn Xuân Ngọc  0908408664 nguyenxuanngoc@hui.edu.vn
13 ĐHOT11B-VLVH Hồ Anh Cường  0973415786 cuongsoecon@gmail.com
14 ĐHOT10A Hoàng Ngọc Dương  0948467373 hoangngocduong@hui.edu.vn
15 ĐHOT10B Trần Văn Nguyện  0919247266 nguyen0919247266@gmail.com
16 ĐHOT10C Nguyễn Minh Đăng  0918780001 nguyenminhdang2512@gmail.com
17 ĐHOT10D Phạm Văn Mạnh  01678358887 pvmanh08@gmail.com
18 ĐHOT10E Hà Thanh Liêm 0938252321 hathanhliem@hui.edu.vn
19 ĐHOT9A Nguyễn Doãn Dương  0919048369 duongnguyen.auto@gmail.com
20 ĐHOT9B Bùi Chí Thành  0909660490 chithanhiuh@gmail.com
21 CĐOT16A Phan Văn Nhựt  0913111949 vannhutphan@gmail.com
22 CĐOT16B Nguyễn Văn Sỹ 0938258697 synguyen2@gmail.com
23 NCOT10A Lý Văn Trung  0985018603 lyvantrung2013@gmail.com
24 NCOT10B Ng. Ngọc Huyền Trang  0984179366 sygu2007@yahoo.com
25 NCOT10C Võ Lâm Kim Thanh  0975001247 volamkimthanh@gmail.com
26 NCOT10D Bùi Chí Thành  0909660490 chithanhiuh@gmail.com
27 NCOT9A Hồ Trọng Du 0906473341 hotrongdu_m@yahoo.com.vn
28 NCOT9B Võ Lâm Kim Thanh  0975001247 volamkimthanh@gmail.com
29 NCOT9C Đặng Hữu Hạnh  0903888953  
30 NCOT9D Hồ Trọng Du 0906473341 hotrongdu_m@yahoo.com.vn
31 NCOT8A Trần Minh Tiến  0987375486 tranminhtien@iuh.edu.vn
32 NCOT8B Nguyễn Bảo Lộc  0988432455 nguyenbaoloc211985@gmail.com
33 NCOT8C Phạm Quang Dư 0902351788 phamduot89@gmail.com
34 NCOT8D Ng. Ngọc Huyền Trang  0984179366 sygu2007@yahoo.com
35 NCOT8E Nguyễn Bảo Lộc  0988432455 nguyenbaoloc211985@gmail.com
36 NCOT8F Phạm Quang Dư 0902351788 phamduot89@gmail.com

 

Blog Attachment

Để lại một bình luận