Kế hoạch hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Vui lòng xem tại link sau:https://drive.google.com/file/d/0B6aVa2FyW46xeklUVEt4aUFPd2c/view?usp=sharing

Để lại một bình luận