Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2017

images (1)

Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 08 năm 2017. Xem thông báo theo đường link

http://www.iuh.edu.vn/vi/thong-bao-fi20/thong-bao-ke-hoach-xet-tot-nghiep-dot-thang-08-nam-2017-a1422.html

 

 

Để lại một bình luận