Lịch ôn thi tốt nghiệp tháng 6/2017

on_thi_dai_hoc_1

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM

KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC

THÔNG BÁO

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP  ĐỢT THI THÁNG 06 NĂM 2017

( HỆ SƠ CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ )

NGÀY

MÔN LỚP PHÒNG

GIẢNG VIÊN

7 – 11 giờ

T6- 26/05/2017

LT CHUYÊN NGÀNH SCOT, NCOT X 4.12 T. A SƠN 7-8H

T. ĐĂNG 8-9H

T. LIÊM  9-10H

T. D DƯƠNG  10-11H

7 – 11 giờ

T2- 29/05/2017

TH Đ/C DẦU NCOT8A,B

NCOT8C,D

X 4.12 T. ĐẢO

T. LỘC

TH ĐIỆN Đ/C SCOT,NCOT cũ

NCOT8E,F

X 4.12 T. D DƯƠNG

T. NHỰT

13 – 17 giờ

T2- 29/05/2017

TH Đ/C DẦU SCOT,NCOT cũ

NCOT8E,F

X 4.2 T. ĐẢO

T. LỘC

TH ĐIỆN Đ/C NCOT8A,B

NCOT8C,D

X 4.12 T. D DƯƠNG

T. NHỰT

 

                                                                                                                                 Ngày 19/05/2017

                     KHOA ĐỘNG LỰC                                                                                NGƯỜI LẬP

                 NGUYỄN THÀNH TÂM                                                                    NGUYỄN QUỐC SỸ

Để lại một bình luận