Mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

chuan dau ra 3

 1. Mục tiêu chương trình đào tạo

  • PEO 1: Có khả năng áp dụng các kiến thức và kỹ năng được đào tạo để giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật ô tô.
  • PEO 2: Có khả năng quản lý, lãnh đạo và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực ô tô.
  • PEO 3: Có khả năng học tập suốt đời và thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc và tôn trọng sự khác biệt.
  • PEO 4: Chấp hành đúng đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước, có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.

2. Chuẩn đầu ra
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng:

STT

Chuẩn đầu ra chương trình

ELO.a Vận dụng các kiến thức cơ bản về toán học, khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô.
1.  Vận dụng các kiến thức vật lý, hóa học để giải quyết các vấn đề động lực học và hệ thống điện trên ô tô.
2.  Vận dụng các thuật toán phương pháp số, phương pháp giải tích để giải quyết các vấn đề kỹ thuật ô tô.
3.  Vận dụng kiến thức các nhóm ngành cơ, nhiệt, điện trong lĩnh vực công nghệ ô tô
ELO.b Vận dụng các kiến thức về kinh tế, xã hội, quản lý dịch vụ để giải quyết các vấn đề trong doanh nghiệp ô tô.
1.  Giải thích được các quy trình trong lĩnh vực dịch vụ, sửa chữa ô tô.
2.  Vận dụng các kiến thức về kinh tế, xã hội để giải quyết các vấn đề trong doanh nghiệp.
ELO.c Vận dụng kiến thức chuyên ngành để lập luận các vấn đề trong lĩnh vực ô tô.
1.   Vận dụng kiến thức chuyên ngành để giải thích các nguyên lí làm việc của các hệ thống trên ô tô
2.  Vận dụng kiến thức chuyên ngành để phân tích các vấn đề trong lĩnh vực ô tô.
3.   Vận dụng kiến thức chuyên ngành để tính toán, đánh giá các vấn đề trong lĩnh vực ô tô.
ELO.d Sử dụng thiết bị chuyên dùng và kỹ năng chuyên môn giải quyết các vấn đề ô tô.
1.  Nhận định được các vấn đề kỹ thuật của ô tô.
2.  Thực hiện được thao tác trong bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.
3.  Giải quyết được những hư hỏng của ô tô bằng việc sử dụng một số phần mềm tra cứu và thiết bị chuyên dụng.
ELO.e Thiết kế các hệ thống, cơ cấu trên cơ sở vận dụng kiến thức về các hệ thống trên ô tô.
1.  Tính toán kiểm nghiệm được các hệ thống, cơ cấu.
2.  Thiết kế các hệ thống, cơ cấu bằng cách sử dụng các phần mềm.
ELO.f Giao tiếp hiệu quả trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô bằng lời và văn bản, sử dụng các tài liệu kỹ thuật.
1.  Trình bày được thuyết minh báo cáo kỹ thuật dưới dạng văn bản.2. Trình bày được báo cáo kỹ thuật thông qua việc sử dụng ngôn ngữ nói.
ELO.g Duy trì hiệu quả các kỹ năng tự học.
1.  Tìm kiếm và sử dụng được tài liệu chuyên môn.
2.  Cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề.
ELO.h Làm việc độc lập, làm việc nhóm.
1.  Xây dựng được kế hoạch để hoàn thành công việc được phân công.2. Tổ chức được các hoạt động làm việc nhóm.
ELO.i Thể hiện sự cam kết về phẩm chất nghề nghiệp
1. Thể hiện được sự cam kết về đúng tiến độ.
2.  Thể hiện được sự cam kết về đạo đức nghề nghiệp.
ELO.j Đề cao an toàn lao động, tác phong công nghiệp
1. Vận dụng các tiêu chuẩn an toàn lao động trong môi trường làm việc ngành ô tô.
2. Tuân thủ các qui định về giờ giấc.
3. Đảm bảo tiêu chuẩn 5S (Sàng lọc – Sắp xếp – Sạch sẽ – Săn sóc – Sẵn sàng)

 3. Thống kê số lượng sinh viên nhập học:

Blog Attachment

Để lại một bình luận