Sinh viên lớp NCOT8 nộp phiếu khảo sát về công ty thực tập

images (6)

Sinh viên sau khi hoàn thành khóa thực tập phải nộp lại báo cáo thực tập và phiếu khảo sát (download mẫu theo link phía dưới) cho giáo viên hướng dẫn trước ngày 19/5/2017

https://drive.google.com/file/d/0B6aVa2FyW46xWUNybnloc1VSRjA/view?usp=sharing

Để lại một bình luận