Thông báo V/v tiếp tục cho đăng ký lớp học phần cho HK2 (2018 – 2019)

dang_ky_hoc_phan-11_30_25_761

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các em sinh viên, phòng đào tạo sẽ mở lại các lớp học có giảng viên – có phòng – đã có sinh viên đăng ký để cho các sinh viên tiếp tục đăng ký đến hết 9/12/2018.

Để lại một bình luận