Thông báo về việc mở các lớp học lại ở đợt 2 học kì 2 năm học 2021-2022

nguoiduatin-hoctap

Theo kế hoạch đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ 2/2021-2022 của nhà trường, Khoa Công nghệ Động lực thông báo đến sinh viên có nhu cầu đăng ký học đợt 2 thực hiện các nội dung sau:

  1. Đăng ký mở lớp học phần: Làm đơn xin mở lớp học phần và lập danh sách sinh viên đăng ký học môn cần mở nộp về Giáo vụ Khoa trước ngày 15/12/2021. (đăng ký online).
  2. Đăng ký học lại: Sinh viên theo dõi các lớp Khoa mở để đăng ký học trên phần mềm PMT hoặc các em làm đơn đăng ký học phần nộp về giáo vụ khoa trước ngày 15/12/2021 để Khoa có cơ sở mở lớp. (đăng ký online)
  3. Sinh viên đăng ký học ở học kì 2/2021-2022 lưu ý các mốc thời gian để đăng ký học phần và đóng học phí đúng hạn. Cụ thể là:
  • Từ 15/11/2021 đến 15/12/2021: Giáo vụ nhận đơn xin mở lớp học phần và đơn đăng ký học lại; Khoa mở lớp học phần và xếp thời khoá biểu.
  • Từ 15/12/2021 đến 05/01/2022: Sinh viên đăng ký học phần.
  • Từ 05/01/2022 đến 07/01/2022: Chấp nhận mở lớp các lớp học phần đủ số lượng sinh viên đăng ký (25 SV trở lên đối với HP lý thuyết; 15 SV trở lên đối với HP thực hành) và huỷ lần 1 đối với các lớp học phần không đủ số lượng sinh viên đăng ký.
  • Từ 05/01/2022 đến 17/01/2022: Thời gian sinh viên đóng học phí
  • Từ 18/01/2022 đến 19/01/2022: Huỷ lần 2 đối với các lớp học phần không đủ số lượng sinh viên đóng học phí.
  • Từ 14/02/2022: Các lớp mở đợt 2 học chính thức.

Lưu ý:  Đơn sinh viên gửi về địa chỉ mail: dinhthithuha@iuh.edu.vn;

         Điện thoại: 0915597046

Thông tin chi tiết: TB_molophp_D2_21_22

Blog Attachment

Để lại một bình luận