Thông báo V/v đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ I năm học 2017-2018 10-04-2017

dang_ky_hoc_phan-11_30_25_761
  1. Thời gian đăng ký và đóng học phí các lớp học phần mở lần 1

Thời gian đăng ký học phần đợt 1: từ ngày 14/4/2017 đến ngày 4/5/2017

Thời gian đăng ký học phần đợt 2: từ ngày 5/5/2017 đến ngày 14/8/2017

Thời gian rút bớt học phần sinh viên đã đăng ký nhưng chưa đóng tiền từ 5/5/2017 đến 14/8/2017

Thời gian đóng học phí từ 3/7/2017 đến 16h30 ngày 4/8/2017.

2 . Thời gian đăng ký và đóng học phí các lớp học phần mở lần 2

Thời gian mở lớp đăng ký học phần từ 31/7/2017 đến ngày 27/8/2017.

Thời gian đóng học phí từ 16/8/017 đến 16h30 ngày 4/9/20107

Để lại một bình luận